Werkgroepen en raden

Leerlingenraad 
We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen hun stem kunnen laten horen. Daarom hebben wij een leerlingenraad met daarin kinderen uit groep 3 t/m 8. Deze leerlingenraad kent een eigen voorzitter en een eigen notulist. Vijf keer per jaar komt deze raad, samen met de kindcentrumleider, bij elkaar. Gezamenlijk worden de diverse gespreksonderwerpen bepaald en besproken. Zo hebben de leden bijvoorbeeld een stem gehad in een nieuw speeltoestel voor op de speelplaats.

Kindcentrumraad
De kindcentrumraad (KCR) zet zich in voor zowel de opvang als het basisonderwijs. Onder de kindcentrumraad vallen de medezeggenschapsraad (MR) en de Lokale Ouder Commissie (LOC). Hierin komen ouders en personeelsleden samen om meerdere agendapunten met elkaar te bespreken. De raad heeft vijf tot zes openbare vergaderingen per jaar en houdt ook rekening met de input van de GOO-raad.  

Het doel van de kindcentrumraad? Het waarborgen van de belangen van kinderen, personeel én ouders in een prettige en veilige omgeving. Er is ruimte voor het geven van advies, informatie wordt met elkaar gedeeld en er wordt (wanneer nodig) gestemd. Denk bijvoorbeeld aan de verandering van de schooltijden: de kindcentrumraad moet dit voorstel eerst goedkeuren.

GOO-raad
Aan de kindcentra van GOO is ook een GOO-raad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de kindcentra van GOO. De GOO-raad heeft net als de KCR de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten die het bestuur neemt.

Ouderwerkgroep
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd op de school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, het Nieuwjaarsfeest, Pasen, de Koningsspelen, de Regenboogdag en de schoolreis. De ouderwerkgroep helpt de leerkrachten bij het organiseren, is aanwezig bij de diverse festiviteiten en zorgt voor een passende aankleding van de verschillende ruimtes.

Een andere taak waar de ouderwerkgroep zich mee bezig houdt, is de kledinginzameling. Twee keer per jaar worden kledingcontainers volgeladen. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten en speelmaterialen voor de kinderen.